fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

VERSIE: SEPTEMBER 2023

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Novacreas een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Novacreas.

 1. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Novacreas via een of meerdere van onderstaande communicatiekanalen voor de opdrachtgever via:

 1. De website van Novacreas: www.novacreas.com
 2. Een van de e-mail adressen van Novacreas,
 3. Telefonisch contact met Novacreas,
 4. Whatsapp contact met Novacreas,
 5. Schriftelijke bestelling,
 6. Social Media aanvraag waaruit een akkoord is gekomen en waarin de klant correspondentie gegevens heeft achterlaten,
 7. Via een mondelinge afspraak met Novacreas.

2.2. De informatie die Novacreas verstrekt via haar kanalen is met zorgvuldigheid samengesteld. Novacreas wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan de website van Novacreas kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3. Door gebruik te maken van de diensten van Novacreas verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Novacreas en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.4. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen Novacreas en wederpartij wordt opgenomen.

 

 1. Privacy

3.1 Novacreas zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via een van bovengenoemde kanalen doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. Novacreas respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via een van bovenstaande kanalen. Mochten gegevens toch via onze site beschikbaar zijn, kan de gedupeerde dit kenbaar maken aan Novacreas en worden de gegevens verwijderd.

3.2 Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

 1. Offerte, overeenkomst en bevestiging

4.1. Door acceptatie van deze voorwaarden en het inzenden van uw bestelling komt de overeenkomst tot stand. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. De opdrachten worden mondeling en doorgaans via whatsapp of per mail bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via een van onze kanalen. Er zal altijd naar een akkoord van de algemene voorwaarden worden gevraagd alvorens te starten met het uitwerken van het product.

       5. Oplevering

5.1 Novacreas maakt met u een afspraak op een datum voor de start van het ontwerpproces en spreekt met u een opleveringstermijn af, dit termijn kán uitlopen tot 7 dagen na afgesproken datum.

5.2. Alle door Novacreas opgeleverde bestanden zijn geen bronbestanden. Bronbestanden hebben de extenties .ai & .png & .pdf en worden met uitzondering vrijgegeven en deze vrijgave is dus geen verplichting van Novacreas.

5.6. Novacreas is u niet verplicht te leren hoe u uw logo kunt gebruiken of kunt toepassen. Uit service deelt Novacreas graag kennis met u welke bestanden voor welk doeleind geschikt zijn. Tevens kan Novacreas andere software adviseren. Maar dit is géén verplichting.

 1. Geen contact

6.1 Novacreas begint na het overmaken van de aanbetaling met het ontwerpproces. Novacreas werkt door totdat u tevreden bent. Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet (meer) reageert wacht Novacreas 3 dagen, na deze termijn maakt Novacreas het grafisch product naar beste kunnen af volgens eerdere specificatie van de opdrachtgever. De bestanden worden dan overgedragen aan de klant en de eindfactuur wordt verzonden. Nieuwe wijzigingen worden niet meer verwerkt, tenzij een nieuwe opdracht wordt gegeven. De opdrachtgever is verplicht tot betaling.   

 

 1. Copyright, gedeponeerde merken

7.1 Het staat de klant vrij om zelf stukken aan te leveren voor gebruik van grafische producten. De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Novacreas worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Novacreas is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of grafisch product en Novacreas kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.   

 1. Gebruik en licentie

8.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen en illustraties) te gebruiken wanneer:

– Er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.

– De opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp uitsluitend te gebruiken voor overeengekomen doeleindes. Hiertoe stelt Novacreas een gebruikslicentie op. Deze gebruikslicentie is levenslang geldig en gegeven aan degene/rechtspersoon voor wie de opdracht is uitgevoerd. De copyright rechten worden hiermee niet overgedragen aan de opdrachtgever. Novacreas behoudt het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio en op Social Media kanalen. Onderdelen van ontwerpen kunnen daarnaast door Novacreas gebruikt worden in toekomstige ontwerpen.  

 1. Wijzigingen in aard van opdracht

9.1 Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Hiertoe zal ook een nieuw akkoord opgevraagd worden en kan het zijn dat het tarief verandert, deze zal nooit lager zijn dan afgesproken tarief.

 1. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

11.Auteursrecht & Intellectueel eigendom

11.1 Het auteursrecht van alle door Novacreas ontwikkelde grafische uitingen ligt volledig bij Novacreas. Alle rechten voorbehouden.   

11.2 Er mogen geen ontwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van Novacreas worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden. Novacreas is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.

11.3 Novacreas draagt niet alle rechten over na oplevering en betaling van het ontwerp. De overdracht van rechten is aan te vragen tegen een meerprijs waar tevens de bronbestanden zijn ingevoegd. Overlevering van bronbestanden aan zich houdt niet per direct in dat het auteursrecht is overgedragen. Hier dient nadrukkelijk om gevraagd te worden.  

 1. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

12.2 Alle door Novacreas gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.  

12.3 Om een afspraak te bevestigen dient een aanbetaling te geschieden. De aanbetaling dient 1) om uw plek te reserveren 2) alvast rekening te houden met de exclusiviteit van uw logo 3) het proces alvast te starten. De aanbetaling wordt daarom niet terug uitgekeerd en bedraag 50% van het totaalbedrag. Opdrachtgever heeft ten alle tijde het recht de opdracht te annuleren, maar zal géén aanspraak hebben om de aanbetaling terug te eisen. Het staat de opdrachtgever echter vrij de datum in overleg te verschuiven.

 1. Uitblijven van betaling

13.1 Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal Novacreas de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend.  

 1. Annulering

14.1 Novacreas wijst u middels deze voorwaarden op het recht van annulering.

14.2 Opdrachtgever is altijd verplicht tot aanbetaling wanneer een overeenkomst is aangegaan. Wanneer er géén aanbetaling plaatsvindt is er géén overeenkomst aangegaan. Overeenkomst is aangegaan wanneer opdrachtgever Novacreas de opdracht heeft gegeven een datum in te plannen om te starten met het grafische product.  

 

 1. Ontevredenheid

15.1 Novacreas gaat door totdat u tevreden bent en geeft aan wat de mogelijkheden zijn binnen uw budget. Wanneer u toch ontevreden bent kunt u aangeven waarom u ontevreden bent zodat Novacreas uw product naar wens kan afronden.  

15.2 Wanneer Novacreas en opdrachtgever na toch niet tot een eindproduct zijn gekomen, ofwel door verschillende visies, ofwel omdat een andere ontwerper opdrachtgever van wensen heeft voorzien, zal de opdracht vooralsnog vanuit Novacreas geannuleerd worden en is de opdrachtgever niet verplicht tot betaling van het restbedrag. De opgeleverde producten dienen direct door opdrachtgever verwijdert te worden en Novacreas behoudt zich het recht om de producten voor andere opdrachten te gebruiken.

 1. Drukwerk

16.1 Novacreas drukt niet zelf maar kan u begeleiden in uw drukwerk. Hierbij is Novacreas op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk.

16.2 De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

 1. Aansprakelijkheid

Novacreas is niet aansprakelijk voor:

 1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
 2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
 3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Novacreas
 4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst. Gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.
 5. Novacreas is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.
 1. Aanpassingen

18.1 Indien u akkoord heeft gegeven tot oplevering zal Novacreas een email versturen met de producten. Na dit akkoord bent u welkom om aanpassingen door te voeren. Novacreas behoudt zich echter het recht om aanpassingen na akkoord van oplevering te factureren. Dit kan gaan om bijvoorbeeld aanpassingen van kleuren of letters, maar ook om formaten. Bekijk uw documenten daarom altijd grondig ná op inhoud en maat alvorens Novacreas het bestand naar u door mailt.