fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

VERSIE: FEBRUARI 2022

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sitebezoeken en overeenkomsten van Novacreas, KVK 85292915

Betaling
Voordat het project begint, betaal je een aanbetaling om een plek in de agenda van Novacreas te reserveren. Deze aanbetaling bedraagt 50% van de totale factuur. Nadat het project is afgerond, betaal je het resterende bedrag. Dit zal de overige 50% bedragen van de totale factuur.

Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Een betaling die niet voldaan wordt en na die datum loopt brengt incassokosten met zich mee.

Aansprakelijkheid
Novacreas is niet aansprakelijk voor handelingen en gedragingen, waaronder vertragingen en advies, door derden. Novacreas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
De klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novacreas is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Novacreas.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Novacreas te mogen claimen of te veronderstellen.

Novacreas streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Novacreas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Klachten
De klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Novacreas.

Wijzigingen
Indien de Algemene Voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Novacreas op deze pagina.